Het CGVS neemt een beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus

De erkenning als vluchteling geeft recht op een initieel beperkt verblijf van vijf jaar in België (elektronische vreemdelingenkaart A). Na vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van het verzoek om internationale bescherming, krijgt de vluchteling een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vluchteling is onderworpen aan het Belgisch recht en moet dezelfde wetten respecteren als Belgen.

Een vluchteling heeft het recht om naar het buitenland te reizen maar bij een terugkeer naar het land van herkomst, riskeert hij de vluchtelingenstatus te verliezen. 

Elke reis naar het land van herkomst moet tijdens de eerste 5 jaar van verblijf gemeld worden bij de gemeente van woonplaats.

Reizen naar het buitenland

Om naar het buitenland te reizen, moet de erkende vluchteling in het bezit zijn van een geldige elektronische vreemdelingenkaart en een 'reisdocument voor vluchtelingen', ook wel 'blauw paspoort' genoemd. Een vluchteling is verplicht zijn of haar geldig nationaal paspoort uitgereikt door de autoriteiten van zijn of haar land van herkomst in bewaring te geven bij het CGVS.

Kort verblijf

De vluchteling moet zich voor zijn of haar vertrek informeren bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of hij of zij een visum nodig heeft voor deze reis. Een kort verblijf is een periode van maximaal drie maanden.

Lang verblijf

De erkende vluchteling moet zich bij de gemeente informeren als hij of zij voor een langere periode in een ander land wil verblijven. De erkende vluchteling heeft het recht om binnen 1 jaar terug te keren naar België; daarna is een terugkeer niet verzekerd. In dit laatste geval zal een ‘machtiging tot terugkeer’ nodig zijn.

Als de erkende vluchteling zich in een ander land wil vestigen, moet hij of zij zich aan de visumvereisten en de verblijfsvergunningen van dat land onderwerpen.

Documenten

De erkende vluchteling ontvangt een vluchtelingenattest van het CGVS waarmee hij of zij zich kan inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij of zij woont. Dit vluchtelingenattest wordt verstuurd na het verstrijken van de beroepstermijn tegen de erkenningsbeslissing door de Minister of diens gemachtigde. Met het vluchtelingenattest gaat de vluchteling naar de gemeente waar hij of zij woont en schrijft zich in het vreemdelingenregister in.

Het CGVS levert documenten van burgerlijke stand af voor erkende vluchtelingen.

Voor meer info

De vluchtelingenstatus voor de kinderen

De minderjarige kinderen van de erkende vluchteling kunnen de vluchtelingenstatus krijgen op dezelfde gronden. De te volgen procedure is afhankelijk van het moment waarop de kinderen hun ouders vervoegen:

 • Kinderen die samen met hun ouders zijn aangekomen in België, krijgen de vluchtelingenstatus toegekend samen met hun ouders
 • Kinderen die geboren zijn nadat hun ouders erkend zijn als vluchteling, moeten zelf een verzoek om internationale bescherming indienen om de vluchtelingenstatus te kunnen krijgen
 • Kinderen die in België zijn aangekomen na de erkenning van de vluchtelingenstatus van hun ouders, moeten zich aanmelden bij de DVZ.
Vluchteling erkend in een ander land

Verblijf van maximaal drie maanden

Een vluchteling erkend in een andere Europese lidstaat, mag maximum 3 maanden in België verblijven. Om naar België te reizen, moet hij of zij in het bezit zijn van een reisdocument voor vluchtelingen, uitgereikt door het land van toevlucht om naar België te reizen.

Ook een vluchteling erkend in een niet-Europees land, kan in België blijven voor een periode van maximum 3 maanden. Een toeristenvisum zal meestal noodzakelijk zijn om naar België te reizen.

Verblijf van langer dan drie maanden

Om langer in België te verblijven, is een verblijfsvergunning nodig, uitgereikt door de Belgische ambassade of consulaat in het land waar hij of zij als vluchteling werd erkend.

Bevestiging van de vluchtelingenstatus

Om in België de bevestiging van de vluchtelingenstatus te krijgen die werd toegekend in een ander land, ook van de Europese Unie, kan de erkende vluchteling een aanvraag indienen bij het CGVS. De DVZ moet een voorafgaande machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur hebben afgegeven aan de erkende vluchteling.

 • de erkende vluchteling moet regelmatig en zonder onderbreking gedurende 18 maanden in België verblijven en
 • de duur van zijn verblijf werd niet om een welbepaalde reden beperkt.

Bij de aanvraag tot bevestiging van de vluchtelingenstatus voegt de erkende vluchteling een kopie toe van:

 • zijn verblijfskaart of verblijfstitel
 • het reisdocument dat is uitgereikt in het land dat de vluchte­lingenstatus heeft erkend.

Het CGVS kan beslissen om de status te bevestigen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Beëindiging van de vluchtelingenstatus

De vrijwillige beëindiging van de vluchtelingenstatus

Elke erkende vluchteling kan afstand doen van zijn vluchtelingenstatus. Een afstand heeft verstrekkende gevolgen. De wilsuiting van de vluchteling om afstand doen van zijn of haar status moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

De erkende vluchteling kan afstand doen van de vluchtelingenstatus door zich persoonlijk aan te melden bij de Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen van het CGVS.

Hij of zij brengt de nodige documenten (vreemdelingenkaart, reisdocument eventueel een vluchtelingengetuigschrift of groene kaart) mee en tekent een verklaring van afstand. Er wordt een attest opgemaakt voor de gemeente dat de betrokken persoon niet langer een vluchteling is.
Indien het CGVS in het bezit is van het nationale paspoort, krijgt betrokkene dit terug.

Een beslissing tot afstand is definitief. Er kan niet op worden teruggekomen.

De gevolgen van de afstand van de vluchtelingenstatus

Het CGVS is niet langer verantwoordelijk voor de afgifte van documenten van burgerlijke stand. De betrokkene moet zich voor administratieve bijstand opnieuw wenden tot de autoriteiten van zijn of haar land van herkomst.

De DVZ gaat niet automatisch over tot een beëindiging van het verblijfsrecht, maar zal geval per geval beslissen op basis van de in het administratief dossier aanwezige elementen.

Na de afstand van de vluchtelingenstatus kan de persoon opnieuw:

 • met zijn of haar nationaal paspoort naar het buitenland reizen
 • naar zijn of haar land van herkomst reizen.

Beëindiging van de vluchtelingenstatus door het CGVS

Een beslissing tot opheffing maakt een einde aan de toegekende status. Bescherming is niet langer nodig omwille van het gedrag van de vluchteling zelf of als gevolg van een wijziging van de omstandigheden die aanleiding gaven tot het toekennen van een status.

Het CGVS kan de vluchtelingenstatus opheffen als: 

 • de vluchteling vrijwillig de bescherming inroept van het land waarvan hij of zij de nationaliteit bezit
 • de vluchteling vrijwillig opnieuw zijn of haar nationaliteit verkrijgt nadat hij of zij deze had verloren
 • de vluchteling een nieuwe nationaliteit verkrijgt en bescherming geniet in het land waarvan hij of zij de nieuwe nationaliteit bezit
 • de vluchteling zich vrijwillig opnieuw gevestigd heeft in het land waar hij of zij vervolging vreesde
 • de omstandigheden die aanleiding gaven tot de vluchtelingenstatus niet langer bestaan en de vluchteling niet langer kan weigeren de bescherming van het land van nationaliteit (land van gewoonlijk verblijf indien staatloos) in te roepen, tenzij er dwingende redenen zijn als gevolg van een eerdere vervolging

Bij een mogelijke opheffing van de status is een persoonlijk onderhoud niet noodzakelijk. Betrokkene kan gevraagd worden de redenen voor het behoud van zijn status schriftelijk over te maken.

Het CGVS neemt een beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus wanneer deze status nooit had mogen worden gegeven omdat de vluchteling:

 • uitgesloten had moeten zijn van bescherming, of
 • omdat hij of zij een status kreeg door middel van fraude

De commissaris-generaal kan de vluchtelingenstatus intrekken als:

 • de vluchteling een gevaar vormt voor de samenleving omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf
 • er redelijke gronden bestaan om de vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid

Bij een mogelijke intrekking van de status wordt de betrokkene altijd opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud waarin hij of zij de kans krijgt om de redenen van het heronderzoek te weerleggen. Een uitzondering hierop is wanneer een intrekking van de beschermingsstatus wordt overwogen omwille van gevaar voor de samenleving of nationale veiligheid. De redenen voor het behoud van de status kunnen schriftelijk worden overgemaakt.

In sommige beslissingen tot intrekking van de status geeft het CGVS een advies over de mogelijkheid tot een verwijdering.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.